ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019

Maldivian Democratic Party

85 Candidates Leading in 65/87 74.71%

Independent

174 Candidates Leading in 7/87 8.05%

Jumhooree Party

41 Candidates Leading in 5/87 5.75%

Progressive Party of Maldives

24 Candidates Leading in 5/87 5.75%

Peoples National Congress

22 Candidates Leading in 3/87 3.45%

Vote Counting Progress

Vote Box Remaining: 0.20% - 1/501

0.20% - 1/501

Est. Uncounted Votes: 62,753

Eligible: 264,442, Counted: 201,662, Turnout 76.27%

ދާއިރާތަކުގެ ނަތީޖާ، ޕާޓީތަކުން ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރާގޮތް!

Featured Candidates

ވޯޓްލާން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަ އިނީ ކޮންތަނަކަށްތޯ ބެލުމަށް!

މި ގޮތަށް އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު ޖެއްސެވުމަށްފަހު

VR A000000

1414 އަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރުއްވާ

ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕް އިސްތިއުފާ ދޭން ނިހާން ގޮވާލައިފި

67 14.04.2019

ވޯޓު ބާތިލްކުރާނެ ހުއްޖަތެއް ނުދެއްކޭނެ: ޝަރީފް

10 14.04.2019

ވިލިމާލޭގެ އަޑު ސާފު، ތަފާތެއް ނުކުރާނަން: އުޝާމް

18 14.04.2019

އެމްޑީޕީން 50 ގޮނޑި ހޯދުމުން 24 ގަޑިއިރު ފަތަނީ

9 13.04.2019

އަނިޔާގެ ހިތްދަތިކަމުން ނާޒިމަށް އައި ވިސްނުން!

41 11.04.2019

އޮފިޝަލުންނަށް ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުން ހަރަކާތްތެރިވި!

26 11.04.2019

ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު އަންނަ ވަރުގެ ކަމެއް ނެތް: ޝަރީފް

16 11.04.2019

އޮޅުންބޮޅުން: ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

10 11.04.2019

Most Liked Candidates

Mohamed Ali

PPM Dhuvaafaru Dhaairaa

Mohamed Shahid

PPM Hulhudhoo Dhaairaa

Ibrahim Naseem

IND Thulusdhoo Dhaairaa

Ibrahim Waheed

MTD Thulusdhoo Dhaairaa

Abdul Mughnee

MDP Thinadhoo Uthuru Dhaairaa