ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019

Ahmed Saleem

Hoarafushi Dhaaira Haa Alif Atoll

ޕްރޮފައިލް

އަހުމަދު ސަލީމް ނުވަތަ އެކުވެރިންގެ ނަމުން ނަމަ ސައްލެއަކީ އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ވެސް ތައުލީމަށް ލޯބިކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު މޮޅު ޅެންވެރިއެއް ކަމަށްވާ ހޯރަފުށީ އާދަމް ސަލީމުގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ސައްލެ ތައުލީމް ހާސިލްކުރެއްވީ އީޕީއެސްއެސް އާއި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ސީއެޗްއެސްއީން އޭ ލެވެލް ނިންމެވުމަށް ފަހު މަތީ ތައުލީމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ފިޖީއަށެވެ. ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ސައުތު ޕެސިފިކް އިން ތިމާވެށީގެ އިލްމުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ނެންގެވި އިރު މުޅި ކޯހުން އެއް ވަނަ ހޯއްދެވި އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖެ އަށް ރީތިނަން ހޯދައިދިން ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދިން ޚާއްސަ އިނާމު ސައްލެ އަށް ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންކަސްޓާ ޔުނިވާސިޓީން މާސްޓާސް ހާސިލްކުރެއްވީ ޑިސްޓިންކްޝަންއާ އެކު އެވެ. ސައްލެ އަކީ ރެޖިސްޓާޑް އީއައިއޭ ކޮންސަލްޓެންޓެކެވެ. ސައްލެ ވަނީ ސަރުކާރު ގަބޫލް ކުރާ ފެންވަރަށް ފޮތް ލިޔުމުން ރައީސް ދެއްވާ ޚާއްސަ އިނާމު ވެސް ހޯއްދަވައިފަ އެވެ.

ސަރުކާރުގައި ސައްލެ އުޅުއްވީ ތިމާވެށީގެ ދާއިރާގަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ އެންވަޔަރްމަންޓް ރިސާޗް ސެންޓަރުގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ކަމާއި އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ. ސައްލެ އަކީ މޯލްޑިކެއާ އަދި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކޯ-ފައުންޑާ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރެވެ.

ކުޅަދާނަ ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިއެކެވެ. ޅެންވެރިއެކެވެ. ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރެކެވެ.

ސައްލެގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް އާއްމުންނަށް ފާޅުވެގެން އައީ 2014ގެ އާއްމު އިންތިޚާބަށް ނުކުންނެވި ހިސާބުންނެވެ. އުފަން ރަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އޭނާ ލިބިވަޑައިނުގަތީ އެންމެ 42 ވޯޓުގެ ތަފާތަކުން ބަލިވުމުންނެވެ. އެކަމަކު އަޒުމަށް ބަދަލެއް ނައިސް އަނެއްކާވެސް ހަމަ އެ ދާއިރާއަށް މި އަހަރު ނުކުންނެވި އެވެ.

ފެބްރުއަރީ 7، 2012 ގައި އެމްޑީޕީ ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެން ދިއުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މާހައުލު އެންމެ ހަލަބޮލިވި ދުވަސްވަރު ރާއްޖެ ޓީވީ ހިންގެވުމުގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވި އެއް މޭސްތިރިއަކީ ސައްލެ އެވެ.

ސައްލެގެ އިޖްތިމާއީ ޚިދުމަތްތައް ތައުލީމީ، ސިއްހީ، ތިމާވެށި އަދި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާތަކުން ފެނެ އެވެ. ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ހޯދައިދިނުމަށް މެޑިކަލް ކޭމްޕްތައް ވަނީ ބާއްވައިދީފަ އެވެ. ކުޅިވަރުގެ ހުނަރުވެރިން އުފެއްދުމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކޯޗުންގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނީ ހިންގައިފަ އެވެ. ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ "ސައްލެ ކަޕް" ފުުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އޭނާގެ އަބަދުގެ ވެސް އުއްމީދެކެވެ.

"މި ފަހަރުގެ އިންތިޚާބު އަޅުގަނޑުގެ ކޮޅަށް ބުރަވެގެން ދިއުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހެޔޮ ނަސީބު ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން،" ސައްލެ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއީ ފަޚުރުވެރި ގޮނޑިއަކަށް ހެދުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް. ދާއިރާގެ ތިން ރަށުގެ ރައްޔިތުން އުއްމީދު ކުރަމުން އަންނަ އުފާ ފާގަތިކަމާއި ތަރައްގީ އަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް ކަމުގައި ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރަން އެދެން."

Featured Candidates