ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019

Featured Candidates

ދާއިރާތަކާއި، ކުރިމަތި ލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

އެޖެންޑާ 19 ހަގީގަތަކަށް ހަދަން ތައްޔާރު: ރައީސް

16 23.03.2019

ވާންވީ ނުވިކޭނެ ކަމުގެ ވައުދު!

10 23.03.2019

"ބޮޑު ކަމަކަށް" ނުކުރަނީ ވައްކަން: ރައީސް

65 22.03.2019

މަޖިލީހުގައި ތިބެންވީ "މިލިއަނަރުން": ގާސިމް

102 22.03.2019

ހަދިޔާގެ ނަމުގައި ވިއަސް ރިޝްވަތު ހަރާމް ވާނެ

2 22.03.2019

ގާސިމަށް ހަ ގޮނޑި ވެސް ނުނެގޭނެ: ނަޝީދު

47 22.03.2019

ބޭނުންވާ އެންމެންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ: ރައީސް

53 21.03.2019

އިންތިހާބީ ޝަކުވާގެ ގަވައިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

0 21.03.2019

Most Liked Candidates

Ibrahim Naseem

IND Thulusdhoo Dhaairaa

Ibrahim Waheed

MTD Thulusdhoo Dhaairaa

Mohamed Shahid

PPM Hulhudhoo Dhaairaa

Mohamed Ali

PPM Dhuvaafaru Dhaairaa

Abdul Mughnee

MDP Thinadhoo Uthuru Dhaairaa